Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a www.gyakoroljvelem.hu (továbbiakban Honlap) adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. A Honlap Egyed-Izsákné Szabó Katalin E.V. tulajdonában áll, az adatokat Ő kezeli.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön, mint a Honlap Felhasználója személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

Az adatkezelő:

Vállalkozás adatai:

Cégnév: Egyed-Izsákné Szabó Katalin E.V.
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kard u. 11.
Posta cím: 6400 Kiskunhalas, Kard u. 11.
Adószám: 44496960-1-23
Telefonszám: +36 70 337-34-83
E-mail: egyedizsakne@gmail.com

A céget bejegyző hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
Hatósági engedély száma: 58262872
Kamara: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Telefonszám: +36 76 501-105, +36 76 501-518, +36 76 501-520
E-mail: regisztracio@bkmkik.hu

A jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://gyakoroljvelem.hu/adatkezeles  felületen.

A Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. E módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Jogszabály változások vagy hatósági előírások miatt is szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt! Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén a Szolgáltató újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

REGISZTRÁCIÓ

 • A regisztrációval a Honlap egyes funkciói és szolgáltatásai érhetőek el.
 • A regisztráció önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul.
 • A regisztrációt követően bejelentkezés is lehetővé válhat.
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím (irányítószám, település neve, közterület megnevezése, házszám).
 • A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
 • A Szolgáltató a regisztráció során a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatokat visszavonásig kezeli.
 • A regisztráció törlését és egyben adatkezelés során felvett személyes adatok törlését a Honlapon üzenet formájában vagy a gyakoroljvelem2023@gmail.com címen lehet megtenni. A törlést a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 8 munkanapon belül teljesíti.
 • A Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy csak abban az esetben regisztráljon az oldalra, ha az előzőekben leírtakkal kapcsolatban semmilyen kifogása, fenntartása nincs.
 • Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk, a biztonságos weboldal érdekében HTTPS-t használunk.

HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

 • A Szolgáltató rendszeresen hírlevélben értesíti újdonságairól a hírlevélre feliratkozott felhasználókat.
 • A hírlevélre való feliratkozás és így a Szolgáltató adatkezeléséhez való hozzájárulás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amelyet a Honlapon üzenet formájában  vagy a gyakoroljvelem2023@gmail.com  címen lehet megtenni.
 • A hírlevél célú adatkezelés során felvett személyes adatokat a Szolgáltató visszavonásig kezeli. A hírlevél küldése érdekében a Szolgáltató az Ön e-mail címét és nevét, mint személyes adatokat kezeli.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

 • A Szolgáltató elkötelezett az iránt, hogy adatkezelését saját maga lássa el, ennek érdekében igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani az adatkezelésbe bevont szerződött partnerek számát, azaz adatfeldolgozó igénybevételét.
 • A Honlap kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, a pénzügyi elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.
 • A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.
 • Az Ön személyes adatát a Szolgáltató saját üzemeltetésű, illetve megbízott adatfeldolgozója által üzemeltetett szervereken tárolja.
 • A Szolgáltató a felhasználók adatait mindig csak addig tárolja, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségei azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez az elengedhetetlen.
 • A vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig adózási okokból köteles megőrizni, hogy jogi kötelezettségeinek eleget tegyen.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK

 • Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság, bíróság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adja át a Szolgáltató a hatóság, bíróság által megjelölt személyes adatokat.
 • Hatóság, bíróság részére - amennyiben az adatkérés pontos célja és az adatok köre megjelölésre került - személyes adatot a Szolgáltató csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • Hatósági, bírósági adatszolgáltatás előtt a Szolgáltató minden esetben meggyőződik, hogy annak minden feltétele adott-e, és ha igen, úgy a kérésnek eleget tesz.

ADATOK BIZTONSÁGA

 • Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, más személyek részére nem adja át és csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használja.
 • A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi:
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
 • A Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

JOGORVOSLATOK

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

"COOKIE" KEZELÉS

 • A Szolgáltató "cookie"-kat használ, hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a Szolgáltató oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a Szolgáltató cookie-t helyezzen el.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát, illetve jogos érdekeit, valamint a hatályos jogszabályokat nem sértik.
 • Ha a Felhasználó a Weboldal igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu